ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2018

 Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2018 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 1170) και έχει

αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΣΒΥ46ΜΠ3Ζ-Α0Ω) η ανωτέρω σχετική απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2018» . Επίσης, η απόφαση έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της Α.Α.Δ.Ε. , στο σύνδεσμο http://www.aade.gr/egkkkliii-kai-apiphaseeise.

Η μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται για τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. ανέρχεται σε 440€, σύμφωνα με την αριθ. 2/50514/0022/25.9.2002 (Β΄ 1254) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών".

Επισημαίνουμε ότι οι ειδικότητες των εν λόγω σπουδαστών θα πρέπει να είναι συναφείς με τα αντικείμενα εργασίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. που συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω σχετική απόφαση.

Επίσης, οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων σπουδαστών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης,

μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω σχετική απόφαση.

Υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. /Ι.Ε.Κ. εντός του

έτους 2019, με την προϋπόθεση ότι αυτή έχει ξεκινήσει εντός του 2018. Στα πλαίσια της χρηστής

δημοσιονομικής διαχείρισης και εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος του ετήσιου προϋπολογισμού, η

τελευταία ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης θα είναι η 1.10.2018.