Επιλογή Σελίδας

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για Επιδότηση από το Έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά Τμήμα, η επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ γίνεται ως εξής:

  1. Οι φοιτητές ΑΜΕΑ εντάσσονται στο έργο κατά προτεραιότητα.
  2. Για την κάλυψη των υπόλοιπων επιδοτούμενων θέσεων χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής φοιτητών:
  • Μέσος όρος βαθμολογίας (Βαθμός Χ 10 μόρια)
  • Εξάμηνο Σπουδών
Εξάμηνο Σπουδών 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο
Μόρια 100 90 80 75 70 65

Σε περίπτωση ισοβαθμίας χρησιμοποιούνται επιπλέον κριτήρια όπως:

  • Προσωπική συνέντευξη από τον συνεργαζόμενο φορέα (εφόσον υπάρχει).
  • Τυχόν ειδικές απαιτήσεις της θέσης (ξένη γλώσσα, χρήση Η/Υ κλπ).
  • Η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή κλπ.

Τα Τμήματα έχουν τη δυνατότητα να εξειδικεύσουν τα παραπάνω κριτήρια με απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους.